Note! This job has been aggregated through external sources, the Apply link will take you to the company's website.
undefined

Fullstack Developer - PHP (CZ) Job in Czech Republic
Future PLC , Czech Republic

Never pay for job application, test/interview.
Safe Job Search | EEO Laws in Czech Republic
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
No
Qualification
Bachelor's Degree
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Mar 9, 2021
Last Date
Jun 9, 2021
Location(s)

Job Description

Pracovní pozice

Na pozici Full Stack Developer (PHP + JavaScript) budete pracovat na jednom ze dvou našich nejduleitejších systému. Systém Web Platform pohání vetšinu našich velkých znacek - s durazem na škálovatelnost, strukturu a efektivitu výsledného produktu. Druhý projekt Hawk zpracovává stovky milionu produktu z eshopu z celého sveta a automaticky je zobrazuje podle kontextu dané stránky.

Mezi vaše úkoly bude patrit návrh, implementace a deployment nové funkcionality, napríc ruznými cástmi systému, ideálne s vyuitím nových knihoven a metod vývoje. Stejne tak budete cas od casu vylepšovat a refaktorovat existující kód. Budete spolupracovat s dalšími cleny týmu, úcastnit se schuzí. Zároven ale musíte umet pracovat samostatne, a poradit si s benými prekákami pri vývoji. U nás ve Future veríme, e kadý vývojár by mel vlastnit cást systému, za kterou je plne zodpovedný, a kterou mue do znacné míry utváret podle své vize. Stejne tak to bude ve Vašem prípade.

O našem týmu

Tým zodpovedný za vývoj webové platformy se ve spolupráci s Engineering and Operations stará o vývoj a správu našich hlavních webu. Dohlííme na to, aby byly stránky rychlé, abychom zustávali na popredí technických inovací, a abychom našim uivatelum nabídli skvelé UX.

Hawk team je relativne malý tým zodpovedný za duleitý produkt, který je jedním z pilíru monetizace našich velkých webu ve Future. Zpracováváme obrovské mnoství produktu z nejruznejších eshopu z celého sveta, s vyuitím chytrých algoritmu je trídíme, a zobrazujeme podle kontextu a prání našich uivatelu a editoru.

Na cem budete pracovat?

 • Ve spolupráci s Tech Leady budete zajištovat, e je funkcionalita správne definována, e je výsledný produkt testovatelný, zdokumentovaný a monitorovatelný.
 • Budete také zodpovední za odchytávání problému napríc celým systémem. Budete postupne spolu-vytváret sadu testu, která zajistí vetší robustnost kódu
 • Budete se s ostatními cleny týmu podílet na code review, vašeho kódu stejne jako ostatních clenu týmu, predtím ne bude pripraven na QA a release
 • Soucástí role je nezbytná komunikace s ostatními oddeleními v rámci firmy, a (konstruktivní) kritické zhodnocení a pripomínky k jejich poadavkum
 • V rámci svojí role budete pracovat na kódu pro back-end, stejne jako front-end. Budete pracovat s databázemi i konfiguracemi webového serveru. Budete dohlíet na to, aby projekt drel krok s nejnovejšími technologiemi a praktikami vývoje.
 • Muete se zúcastnit pravidelných Hack Days, kde muete experimentovat s nejnovejšími technologiemi a prototypovat nové produkty
 • Jako zkušenejší clen týmu budete pomáhat juniornejším s jejich kódem (vcetne review), a prípadne s mentoringem

Requirements

Jaké znalosti a schopnosti jsou zásadní?

 • Máte skvelé algoritmické a technické myšlení
 • Píšete pekné objektove-orientované PHP
 • Jste ideálne full-stack vývojár se znalostí ruzných front-end technologií a frameworku (TypeScript, ES2015+/JavaScript, HTML5, CSS3, React/Angular/Vue, PostCSS)
 • Umíte pracovat s relacními databázemi jako je MySQL, v ideálním prípade máte zkušenosti i s NoSQL databázemi
 • Vaším standardem je citelný a (unit)testovatelný kód
 • Rozumíte smyslu a duleitosti kešování pro sluby s velkým poctem uivatelu
 • Pouíváte version-control systémy, ideálne Git
 • Máte zkušenosti s Dockerem a s prací v príkazové rádce
 • Dokáete komunikovat technické informace lidem na ne-technických pozicích
 • Berete svou práci jako výzvu, kde se muete ucit nové veci a podílet se na vytvárení skvelého softwaru
 • Solidne mluvíte a rozumíte anglicky (jsme mezinárodní tým)


Co by mohlo být výhodou?

 • Práce s CI pipelines (GitLab CI, Jenkins etc)
 • Docker + Kubernetes
 • Nginx, Haproxy, Varnish
 • Prometheus, Grafana
 • Webpack, Cypress, RxJS/Streams
 • Spravujete nebo prispíváte do open-source projektu na GitHubu

  Benefits

  Co nabízí Future?

  Krome standardních firemních benefitu máme nekolik hodne zajímavých, které nenabízí kadá spolecnost:

  • Neomezenou placenou dovolenou (jo, ctete správne!)
  • Skvelé príleitosti dále se ucit a rozvíjet. Kadému clenovi našeho týmu nabízíme konkrétní plán na kariérní postup, abychom kadému zajistili monost dál pracovat na svých schopnostech. Náš CTO, Kevin Li Ying, zacal kdysi ve Future jako radový programátor.
  • Podíl na našem spolecném úspechu: kadý zamestnanec dostane na konci roku podíl na zisku, podle toho, jak se firme darí.
  • Velmi flexibilní nastavení práce. Máme velké centrální kanceláre (v ruzných státech Evropy i v USA), kde se potkáváme, ale umonujeme bezproblémovou pravidelnou práci z domova.
  • Jsme nadšení pro nové technologie, take u nás budete neustále na dosah technologickým novinkám. Budete mít monosti navrhovat a spoluvytváret nové postupy a softwarové systémy.

  My jsme Future

  Connectors. Creators. Experience Makers

  Máme velké ambice promenovat svet médií, a potamo lidské ivoty. Díky skvelému obsahu, který poskytujeme, umonujeme kadému naplno si uívat svých zájmu a zálib. K tomu nám také pomáhají inovativní technologie, které vytváríme a pouíváme. Nikdy nebyla lepší doba se pridat!

  Future je firmou stojícím za predními svetovými mediálními znackami v oblasti technologií, videoher, zábavy, hudby, tvorivosti, fotografie, zájmu, znalostí a mnoha dalších témat. Moná nekteré z našich znacek sami znáte:

  Rovné príleitosti

  Future je jednou z firem, které se snaí zajistit rovné príleitosti všem a ve všem, co deláme. Jako zamestnavatel rovné príleitosti zarucujeme, e náš prijímací proces nebude ádným zpusobem neférove ovlivnen. Naše pracovní prostredí je otevrené, pozitivní, bez diskriminace a respektující nejruznejší názory a pohledy. Naše firemní kultura je definována firemními hodnotami, které nám pomohou zajistit, e noví kandidáti (stejne jako všichni ostatní zamestnanci) jsou prijímáni férove a s respektem.

  Podobne otevrení jsme co se týce flexibility práce. Deláme zmeny tam, kde jsou potreba, a našim zamestnancum nabízíme nástroje a prostredky, aby mohli dále kariérne rust a zdokonalovat se ve svých schopnostech a znalostech.

  Pojdme do toho!

  Pošlete nám prosím svuj ivotopis a pridejte se k nám. Ve Future najdete svoji práci snu!

  Job Specification

  Future PLC

  Information Technology and Services - Sydney, Australia